Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Diava politura leštěnka na nábytek červená 500 ml

0
Ušetříte 14,00 Kč
SUPER cena
39:39:10
bežná cena93,90 Kč 7990 Cena s DPH za kus

Diava politura leštěnka na nábytek červená 500 ml

Odrážky
  • Leštěnka vhodná na dřevo a dřevěný nábytek
  • Nábytek čistí a leští
  • Výsledkem je dlouhotrvající lesk
  • Pomáhá s odolností proti vodě
  • Konzervace nábytku
Popis

Popis

Leštěnka Diava je vhodná pro všechny druhy nábytku. Diava zanecháva vysoký dlouhotrvající lesk a je odolná vůči vodě. Přípravek je vhodný na konzervování nábytku. Leštěnka Diava se precizně stará o váš nábytek v každém okamžiku. Jednoduchá rychlá aplikace s viditelnými účinky.

Použití

Výrobek naneste na nábytek a po uschnutí přeleštěte flanelem.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

 

Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Nebezpečí
vykřičník - Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapaleni. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice.
První pomoc: P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňujici dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném mistě nebezpečněho odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Leštěnka
Varianta - Na nábytek

Komponenty

Složení

Nizkovrouci hydrogenovaný benzin
Petrolej nespecifikovaný

Jednotková cena 159.8Kč za 1 l.