Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Biolit prášek proti lezoucímu hmyzu 250 g

0
Ušetříte 12,00 Kč
SUPER cena
39:39:10
bežná cena109,90 Kč 9790 Cena s DPH za kus

Biolit prášek proti lezoucímu hmyzu 250 g

  • Proti vniknutí hmyzu do interiéru.
  • Nepřetržitá ochrana až po dobu 12 týdnů.
  • Pomáhá chránit proti opětovnému zamoření.
  • Rychlý účinek – do 30 minut po kontaktu hmyz hyne.
Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Pro použití k práškovému ošetření proti mravencům, švábům a dalšímu lezoucímu hmyzu na plochách, v prasklinách a štěrbinách (v interiéru a exteriéru kolem obytných budov). (PT18) insekticidní popraš/zásyp na neprofesionální použití. Pro regulaci mravenců (Hymenoptera: Formicidae) (dospělci), švábů (Blattodea) (dospělci) a dalšího lezoucího hmyzu v interiéru a exteriéru obytných budov prostřednictvím:
- Venkovní aplikace pro zamezení vniknutí mravenců do interiéru včetně aplikace na pevné povrchy, jako jsou dveřní prahy, okenní rámy, větrací tvárnice a terasy.
- Aplikace ve vnitřních prostorách do prasklin a štěrbin pro regulaci mravenců švábů a dalšího lezoucího hmyzu.
Je-li třeba, použijte po použití přípravku ve vnitřních prostorách suché metody úklidu, např. vysávání. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Přípravek byl vyvinut pro účinnou regulaci výskytu švábů a mravenců. Prachové částice přípravku se přichytávají na hmyz. Na většině povrchů, při pouhých 60 sekundách kontaktu, začnou mravenci a švábi hynout do 30 minut. Přípravek poskytuje nepřetržitou ochranu a pomáhá chránit proti opětovnému zamoření po dobu až 12 týdnů. Může být používán v domácnostech, sklepích a suchých venkovních prostorách přilehlých k budovám, např. chodníky, terasy. Aplikujte podél cestiček, prasklin a mezer na dveřních prazích, parapetech, větracích cihlách. Pro maximální účinek ponechte produkt v klidu a v suchu. Je-li třeba, opakujte aplikaci po 12 týdnech.

Návod pro použití: Balení lehce protřepejte, sejměte víčko a nádobku nakloňte (jako na obrázku). Dávkování: Pro ošetření plochy 1 m² lahvičku zlehka 5x zmáčkněte při pohybu směrem k ošetřované ploše, čímž je nanesena celková dávka 3,5 g/m². Jedno zmáčknutí stačí na ošetření plochy 0,2 m². Při použití venku aplikujte na plochu maximálně do 2 m².

Skladování

Uchovávejte na chladném a suchém místě (pokojová nebo nižší teplota). Doba použitelnosti 4 roky od data výroby (MAN). Skladujte v originálním obalu.

Podrobná data

CLP Regulation

životní prostředí - Varování

Bezpečnostní varování

Opatření ke zmírnění rizika: Nepoužívejte tam, kde mohou být kontaminovány potraviny, krmiva nebo voda. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neaplikujte v blízkosti zvířat a zamezte přístupu do ošetřených prostor. Před jídlem a po použití si důkladně umyjte ruce a odkrytá místa kůže. Uchovávejte na bezpečném místě. Před aplikací odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a klece se zvířaty. Před aplikací zakryjte všechny nádrže na vodu. Neaplikujte přímo na zvířata.

Další informace: Nepoužívejte na bytový textil. Při použití mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
První pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Tel. číslo pro naléhavé situace: TIS, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293 a 224 915 402.
Mimořádná opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku do životního prostředí (půdy, povrchové a podzemní vody) a kanalizace. Kontrola úniků: Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace, vodních toků a vodních těles. Pokud k takové situaci dojde, informujte příslušné úřady. Osobní ochranná opatření: Zabraňte tvorbě prachu. Ochrana životního prostředí: Odstraňte zbytky z místa úniku.
Likvidace: EWC: 20 01 19* Pesticidy. Přípravek: Nevyhazujte odpad/obsah do kanalazice. Nekontaminujte vodní toky nebo vodní tělesa přípravkem nebo použitými obaly.
Kontaminované obaly: Prázdné obaly znovu nepoužívejte.

Biolit® prášek proti mravencům
Varování
Účinná látka: deltamethrin (CAS: 52918-63-5) 0,05% (0,5g/kg). Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uniklý produkt seberte.
Držitel povolení: SC Johnson Europe Sàrt, Z.A. la Pièce 8, 1180 Rolle, Švýcarsko. Číslo povolení: CZ-0010996-0000.

Jazyk produktu

Instalační jazyk - čeština
Hlavní jazyk návodu - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Prášek
Varianta - Proti mravencům

Jednotková cena 320.98Kč za 1 kg.